Obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) PREDÁVAJÚCI
Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Polcar s. r. o., Hincovce 23, 053 63 Hincovce, IČO: 47 391 898, DIČ: 2023853942, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice 1, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 33320/V, od dňa 14.09.2013 (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.detskavila.eu (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.

3) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery,farba,typ . V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.


4) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá okamžite po zaúčtovaní platby na účte, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

5) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete zrušiť do jej potvrdenia a to telefonicky, a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednaný tovar -postele,kočíky ,koberce a rozmerovo nadmerne baliky dovážame svojou dopravou a drobný tovar vám zašleme kuriérskou spoločnosťou alebo poštou. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase, budete o dodaní informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pri preberaní krehkého tovaru od kuriéra alebo z pošty, prosíme skontrolujte si tovar priamo na pošte, alebo v prítomnosti poštového kuriéra pre prípadné poškodenie prepravnou spoločnosťou. V prpade, že tovar bude poškodený kontaktujte v prvom kroku poštu, alebo poštového kuriéra aby sme predišli komplikáciam pri reklamácií.

7) DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota je od 7 do 30h dní. V prípade, že nejaký tovar nebude na sklade,alebo jeho výroba potrvá dlhšie, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

8) VÝMENA TOVARU
V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zabaliť a náš šofér ho na udanej adrese vyzdvihne.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • -ak objednávate posteľ z dreva v bielej farbe, mali by ste vedieť, že sa na miestach kde sú letokruhy /senky/ môžu púšťať živicu. Je to žial prírodný jav, ktorý sa nedá ovplyvniť a to môže spôsobiť, že farba zožltne,
 • - spôsobil vadu tovaru sám,
 • - kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
 • - použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou,
 • - vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • - tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby,
 • - vady vznikli nesprávnym ošetrovaním,nevhodným čistiacim prostriedkom
 • - skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí,Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

10) VRÁTENIE TOVARU
Zakúpený tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.


Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

11) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 2. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Kupujúci môže využiť formulár uvedený v bode 3. tohto článku. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

 3. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
  • Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
  • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............
  • Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
  • Dátum ..............

  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 5. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý spotrebiteľ uviedol vo svojom reklamačnom formulári. Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

11) DOZORNÝ ORGÁN
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  

12) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.detskavila.eu.

2. Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok.

3. Zmluvy a s tým súvisiace právne vzťahy sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia zmluvy.