INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY PLNENIE ZMLUVY

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť POLCAR s.r.o., so sídlom , Hincovce 23, 053 63 Hincovce IČO: 47 391 898, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach, oddiel V, vložka 33320 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa na doručovanie POLCAR s.r.o., so sídlom , Hincovce 23, 053 63 Hincovce. Adresa elektronickej pošty info@detskavila.eu. Telefón +421 944 970 513.

1.3. Prevádzkovateľ nevymenoval osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo vykonanie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzatvorením takej zmluvy.

3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje po dobu trvania účinkov práv a povinností z príslušnej zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najviac však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby tvoriace koncern, osoby zaisťujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa, osoby zabezpečujúce prevádzku marketingových platforiem s prevádzkovateľom a osoby zabezpečujúce technické alebo organizačné činnosti pre prevádzkovateľa v súlade s pokynmi prevádzkovateľa (sprostredkovatelia osobných údajov).

5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, a to okrem odovzdanie Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických spoločnosti SendGrid, Inc., so sídlom 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 a spoločnosti The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp. Spoločnosti sú certifikovanou osobou v rámci štítu EÚ-USA na ochranu súkromia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 vydaného podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES o primeranosti poskytovanej štítom EÚ- USA na ochranu súkromia.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť vašich osobných údajov.

6.2. V prípade presvedčenia, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na orgáne dohľadu.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nemožno zmluvu uzatvoriť ani zo strany prevádzkovateľa plniť.